अनलाईन गुनासो/ सुझाव फारम

नोट: तपाईको गुनासो पुर्णरुपमा गोप्य रहनेछ तथा गुनासो सनुवाईको लागि प्रकृयामा लगिनेछ।


किसिम गुनासो सुझाव
पुरा नाम
ईमेल ठेगाना
* फोन नम्बर
विवरण
फाईल डकुमेन्ट
तपाई सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी हुनुहुन्छ ?
प्राथमिक्ता उच्च मध्यम सामान्य
CAPTCHA