Ranks

SN

INSIGNIA

RANK

STATUS

AT PAR

1

 IGP

Inspector General  - IG

(सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक)          

Gazetted Special Class

Lieutenant General

2

 

Additional Inspector General - AIG

(सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक)                           

Gazetted Special Class

Major General

3

 DIGP

Deputy Inspector General - DIG

(सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक)  

 Gazetted 1st Class

Brigadier General

4

 SSP

Senior Superintendent   - SSP

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक)  

Gazetted 1st Class

Colonel

5

 SP

Superintendent  - SP

(सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक)                      

Gazetted 2nd Class

Lieutenant Colonel

6

 DYSP

Deputy Superintendent - DSP

(सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक)                

Gazetted 2nd Class

Major

7

 INSP

Inspector - INS

(सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक)                                 

Gazetted 3rd Class

Lieutenant

8

 SSI

Senior Sub Inspector - SSI

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक)  

Non Gazetted 1st Class

Subedar Major/ Senior Warrant Officer

9

 SI

Sub Inspector - SI

(सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक)  

Non Gazetted 1st Class

Warrant Officer I

10

 ASI

Assistant Sub Inspector - ASI

(सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक)  

Non Gazetted 2nd Class

Warrant Officer II

11

 SHC

Senior Head Constable - SHC

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार)  

Non Gazetted 3rd Class

Sergeant

12

 HC

Head Constable - HC

(सशस्त्र प्रहरी हवल्दार)

Non Gazetted 3rd Class

Corporal

13

 AHC

Assistant Head Constable - AHC

(सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार)

Non Gazetted 3rd Class

Lance Corporal

14

 Const

Constable

(सशस्त्र प्रहरी जवान)

Non Gazetted 4th Class

Rifleman

15

(No Insignia)

Follower

(सशस्त्र प्रहरी परिचर)

Unclassified

Non Combatant Elements(NCES)

 

RECENT NOTICE

2017-04-27
स.प्र.ज.हरुको स्थायी आई.डि.नं. कायम गरिएको सम्बन्धमा
2017-04-26
APF SAAT Merit List 2017
2017-04-25
स.प्र.बल प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाको बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना
2017-04-13 - 2017-05-14
बोलपत्र आव्हान वा e-bidding को सूचना (स.प्र.बल प्रधान कार्यालय)
2017-04-13
स.प्र.ब.ह./स.प्र.ह./स.प्र.स.ह पदमा बढुवा
2017-04-12
UN Forms
2017-04-12 - 2017-04-30
Supplementary Sheet to P-11 Form
2017-04-12 - 2017-04-30
Personal History_P-11 Form
2017-04-12 - 2017-04-30
Employment and Academic Certification(EAC) Form
2017-04-12 - 2017-04-30
EASP Form
2017-04-03
स.प्र.बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रको बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना
2017-04-03
स.प्र.बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र सम्बन्धी सूचना
2017-04-03
राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र अाह्वानको सूचना नं ६ (सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय)
2017-03-31
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सुचना प्रकाशित गरीएको
2017-03-13
List of Skill Sets for AMS